Kursy

Szkolenie Okresowe Kierowców Zawodowych (PKZ)

ZADZWOŃ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy zawodowi kierowcy wykonujący transport drogowy osób lub rzeczy oraz posiadający prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r. zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie.

lub

2) przebywa co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

3) wykonuje przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium.

Szkolenie okresowe prowadzone jest w systemie stacjonarnym (dla grup zorganizowanych) oraz w formie e-learningu (dla osób indywidualnych). Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o określonej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od dyspozycyjności czasowych kursantów. W systemie e-learningu zostały przygotowane szczegółowe programy szkolenia oraz czas ich trwania, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E .

Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu i zaliczeniu w systemie wszystkich ćwiczeń weryfikujących wiedzę otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dokument ten wydajemy na podstawie zaliczenia materiału szkoleniowego i pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających wiedzę z poszczególnych modułów lekcyjnych. Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany poprzez wpis kodu „95” przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy poprzedzające złożenie wniosku o wymianę prawo jazdy zgodnie z miejscowym wydziałem komunikacji.

Gdzie i kiedy

BOLESŁAWIEC

Szkolenie Okresowe kierowców zawodowych (PKZ)

DOLNE MŁYNY 42

75-732-22-55

Szukasz najlepszego ośrodka szkoleniowego?

Lepszego nie znajdziesz