Polityka prywatności

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

2XTAK.PL

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.2xtak.edu.pl,

zwaną dalej Serwisem internetowym, jest Beata Puławska prowadząca działalność gospodarczą

pod firmą „Ośrodek Kształcenia Kursowego 2xtak Beata Puławska” z zakładem głównym pod

adresem: ul. Macieja Miechowity 2, 51-162 Wrocław , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, NIP: 6121688323, REGON: 021454934

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz

respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.

1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych,

zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych

osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania

danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie

zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia

ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych

osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność

procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących

Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z

organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą

firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na

następujący adres e-mail: 2xtak@2xtak.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych

Osobowych tj. Ośrodek Kształcenia Kursowego 2xtak Beata Puławska, ul. Macieja Miechowity 2,

51-162 Wrocław

4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

5. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko – w celu korzystania z usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo

poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz

abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,

b) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń

jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie lub w celu potwierdzenia

wpłynięcia zgłoszenia i umówienia terminu .

c) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których

będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z

Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami.

d) NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają

wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w

Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)

wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych.

Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do

zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje

połączenie),

6. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących

przypadkach:

• w celu korzystania z usług w naszym Serwisie internetowym za pomocą udostępnionego na

stronie internetowej Serwisu internetowego Formularza (korzystanie z usług bez logowania/

rejestracji konta),

• w celu rejestracji Państwa w naszej bazie poprzez założenie konta, co jest dobrowolne; w

takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić

Państwu w przyszłości korzystanie z usług w ramach naszego Serwisu internetowego,

7. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego

funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się

na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe

będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez

potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych

danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu

internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki

internetowej.

8. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość

wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane

o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

9. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych

Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane

dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji

przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia

celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w

punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż

wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony

na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa,

którą wykonujemy ma charakter ciągły .

11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane

dotyczą.

12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów

RODO.

13. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której

dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane

wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom

podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa).

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane

na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator

Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania

danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie

na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu

poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy

prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych

Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis

internetowy,

b) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są

niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.

15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator

Danych Osobowych ma prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO

– Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą

przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych

IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub

kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą

przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w

momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w

sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z

innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może

zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam

dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak,

że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane

widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do

informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii

swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą

kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną

odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których

mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o

poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane

przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy

nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są

nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej),

prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO –

innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako

Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora

Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy

Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych

osobowych przede wszystkim, gdy:

• cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy

w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,

• podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która

następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego

przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z

subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej

firmy,

• wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy

żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie

Państwa danych osobowych,

• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach

niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych

osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę

do swojego żądania,

• konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,

• dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze

świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do

naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co

polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by

przechowywała), jeżeli:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

• uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale

jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie

korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

• złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

• Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

np. przed sądem,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania

swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do

przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje

Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub

dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21

RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na

przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w

uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu

przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu

bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),

h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym

Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę;

dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć

miejsce,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy

Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy

uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony

danych osobowych.

17. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że

zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do

wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w

komentarzach itp.,

b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z

obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych

przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają

na nas przepisy prawa,

c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub

obrony roszczeń.

18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym,

proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: dwaxtak@poczta.onet.pl

lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie

wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu

przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz –

jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

20. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu

internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają

właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień

niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_shop() in /home/xtak/public_html/2xtak/wp-content/themes/driveme/page.php:48 Stack trace: #0 /home/xtak/public_html/2xtak/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /home/xtak/public_html/2xtak/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/xtak/publ...') #2 /home/xtak/public_html/2xtak/index.php(17): require('/home/xtak/publ...') #3 {main} thrown in /home/xtak/public_html/2xtak/wp-content/themes/driveme/page.php on line 48